"Precizitāte un Efektivitāte

 

Tā ir mūsu specialitāte"


 

 

LĪMĒTO KOKA KONSTRUKCIJU ATLIKUMU PĀRSTRĀDE LIETDERĪGI IZMANTOJAMOS LIELIZMĒRA KOKA KONSTRUKCIJU MATERIĀLOS

 

 

MNKC

SIA “FUNDUSS” ir sadarbības partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" projektā Nr. 1.2.1.1/18/A/004 "Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas".

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt meža nozarē aktuālus pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

 

Pētījuma mērķis

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt iespējas pārstrādāt līmēto koka konstrukciju ražošanas rezultātā radītos atlikumus būvkonstrukciju ražošanai piemērotos materiālos. Potenciālais risinājums mērķa sasniegšanai ir atlikumu formatēšana un dimensiju audzēšana, izmantojot lielizmēra ķīļtapas savienojumus un būvniecības klases līmes.

Pētījuma apraksts

Pētniecības projekta ietvaros plānots izstrādāt tehnoloģiju šķērsām līmēto koka konstrukciju, turpmāk CLT, ražošanas procesa optimizācijai, pārstrādājot CLT apstrādes rezultātā radušos atlikumus lielizmēra konstrukciju ražošanai izmantojamā materiālā, tādējādi nodrošinot, gan lietderīgu izejmateriāla izmantošanu, gan ražošanas efektivitāti.

Pētījuma rezultāts

Izstrādāta un notestēta līmēto koka konstrukciju atlikumu dimensiju audzēšanas tehnoloģija, kā arī veikts tehnoloģijas ekonomiskā pamatojuma izvērtējums. Pētījuma rezultāti tiks iesniegti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science/ SCOPUS datu bāzēs.

 


17.01.2020

Pētniecības projektā  Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “LĪMĒTO KOKA KONSTRUKCIJU ATLIKUMU PĀRSTRĀDE LIETDERĪGI IZMANTOJAMOS LIELIZMĒRA KOKA KONSTRUKCIJU MATERIĀLOS” paveiktais periodā 18.10.2019–17.01.2020.

1. Veikta būtisko apstāķļu, kas saistīti ar CLT atgriezumu pārstrādi definēšana,
2. Izanalizēta CLT atgriezumu pieejamība tirgū, to statistiski vidējā un optimālā apstrādes dimensija,
3. Izpētītas atsevišķu potenciālā iekārtas risinājuma komponenšu ražotāju tehniskās iespējas,
4. Veiktas konsultācijas ar kokapstrādes nozares mašīnbūves uzņēmumiem attiecībā uz piemērotāku potenciālā risinājuma tehnoloģijas konceptu,
5. Izstrādāta potenciālā risinājuma tehnoloģijas koncepta skice,
6. Izstrādāts iekārtas darbības/materiāla apstrādes soļu koncepts, kas ļauj definēt projektēšanas darba uzdevumu.

 


17.04.2020

Pētniecības projektā  Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “LĪMĒTO KOKA KONSTRUKCIJU ATLIKUMU PĀRSTRĀDE LIETDERĪGI IZMANTOJAMOS LIELIZMĒRA KOKA KONSTRUKCIJU MATERIĀLOS” paveiktais periodā 18.01.2020–17.04.2020.

1. Izstrādāts tapveida savienojuma CLT frēzes (iekārtas prototipa) projektēšanas darba uzdevums, veikta projektēšanas pakalpojuma cenu aptauja, pakalpojuma iepirkums,
2. Balstoties sagatavoto projektēšanas darba uzdevumu, izstrādāts tapveida savienojuma CLT frēzes tehniskais ražošanas projekts,
3. Saskaņā ar izstrādāto tapveida savienojuma CLT frēzes tehniskā projekta dokumentāciju, veiktas komponenšu cenu aptaujas un iepirkumi,
4. Uzsākta tapveida savienojuma CLT frēzes prototipa montāža.


Mūsus sadarbības parneri